ประวัติโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เป้าประสงค์
 กลยุทธ์ระดับองค์กร
 มาตรฐานการประกันคุณภาพ ฯ
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ทำเนียบผู้บริหาร
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 
 กลุ่มบริหารวิชาการ
 กลุ่มบริหารงบประมาณฯ
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 ฝ่ายปฏิบัติการสอน
 
 ข้อมูลนักเรียน
 แผนผังโรงเรียน
 แผนที่การเดินทาง
 

ทำเนียบผู้บริหาร
 
   
         
   
         
     
 
1. นายวิลาพ อุทัยรัตน์
อาจารย์ใหญ่ 2539 - 2541
2. นางบุปฝา มณีพรหม
ผู้อำนวยการ
3. นางสาวผ่องศรี เรืองดิษฐ์
ผู้อำนวยการ
4. นางพิมพ์มาส รังสรรค์สฤษดิ์
ผู้อำนวยการ
5. นายก่อศักดิ์ ศรีน้อย ผู้อำนวยการ
6. นางถนอมทรัพย์ นูนน้อย ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 
Hatyaiwittayalai 2 school 

สถานที่ตั้ง : 80  เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0 7455 3107 Fax. 0 7455 3105  E-mail : yorwor2school@gmail.com