ประวัติโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เป้าประสงค์
 กลยุทธ์ระดับองค์กร
 มาตรฐานการประกันคุณภาพ ฯ
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ทำเนียบผู้บริหาร
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 
 กลุ่มบริหารวิชาการ
 กลุ่มบริหารงบประมาณฯ
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 ฝ่ายปฏิบัติการสอน
 
 ข้อมูลนักเรียน
 แผนผังโรงเรียน
 แผนที่การเดินทาง
 


คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
     
1. นางฉัตรแก้ว คชเสนี  ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ นาคหลง ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
3. นางจงจิตร์ พรหมจรรย์ ผุ้แทนครู กรรมการ
4. นายสมชิต หนูอุไร ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
5. นายภาคย์ภูมิ ผดุ้งกูล ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
6. นางสาวแขลัดดา สุขไกร ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
7. พระครูสุนทรสุตาภรณ์ ผู้เทนองค์กรศาสนา กรรมการ
8. นายเกษม เบ็ญโต๊ะหมีน ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
9. นายสัมภาษณ์ แก้วอาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10. นายสมชาย เลียบทวี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11. นายจำนง เสนาจิตต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12. นายกิตติวิช ช่องดารากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13. นายอัศวเดช ทองเกต ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
14. นายวีระพันธ์ หนูหลง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
15. นายสมโชค สิงห์เกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ


โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 
Hatyaiwittayalai 2 school 

สถานที่ตั้ง : 80  เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0 7455 3107 Fax. 0 7455 3105  E-mail : yorwor2school@gmail.com