Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ประวัติโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ทำเนียบผู้บริหาร
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 
 โครงสร้างการบริหาร
 กลุ่มบริหารวิชาการ
 กลุ่มบริหารงบประมาณฯ
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 ฝ่ายปฏิบัติการสอน
 
 ข้อมูลนักเรียน
 แผนผังโรงเรียน
 แผนที่การเดินทาง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
- เรื่อง ด้วย...สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ เชิญชม"กายกรรมซินเกียงกายกรรมอันดับหนึ่งจากประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน " ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐
เวลา  ๑๙.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. ณ  สนามโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ เงินรายได้สร้างหลังคาโรงอาหารนักเรียน
- กิจกรรมทำบุญ  ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐  ในวันศุกร์ ที่  ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๕๙
- โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ได้รับรางวัลระดับเงิน จากการประกวดงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ครบรอบ ๒๐ ปี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมภักพิพิท โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒
- ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวศิริรัตน์ อินทรัตน์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภท กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ "นครศรีธรรมราชเกมส์"
- ขอแสดงความยินดี กับนางสาวชนิตา ยกศิริ ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ประเภทกีฬาเปตอง ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ กีฬาเปตองหญิงเดี่ยว"สุพรรณบุรีเกมส์"
 
ข่าวกิจกรรมภายใน
- กิจกรรมการแข่งขัน กรีฑาสี " อินทนิลเกมส์  เกมส์แห่งสปิริต และมิตรภาพ ครั้งที่ 10" ประจำปี 2559
ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ เมื่อวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2559
- กิจกรรม "วันไหว้ครู" ศิษย์กตัญญุตา บูชาครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ประจำปีการศึกษา 2559
 
ข่าวสอบราคาจ้าง
- เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
- ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อรถตู้ ด้วยโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถตู้ จำนวน ๑ คัน
- ประกาศ เรื่อง การประมูลร้านค้า มินิมาร์ท ด้วยโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ มีความประสงค์จะทำการประมูลร้านค้า
มินิมาร์ท เพื่อจัดจำหน่ายให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียน
- ประกาศ เรื่อง จ้างทัวร์นำนักเรียน ระดับชั้น ม.๓ โครงการ SMP ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ จังหวัดเชียงใหม่
 
ข่าวรับสมัครงาน
- ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนวิชาแนะแนว
- ประกาศ ด้วยโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครครูสอนวิชาภาษาเกาหลี จำนวน 1 อัตรา
- ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ด้วยโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเลขานุการ
- เรื่อง รับสมัครเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา
- ชื่อผลงาน รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา เคมีเบื้องต้น 1 เรื่อง กรด-เบส โดยการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ สำหรับนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1...
 


โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 
Hatyaiwittayalai 2 school 

สถานที่ตั้ง : 80  เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0 7455 3107 Fax. 0 7455 3105  E-mail : yorwor2school@gmail.com