ประวัติโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ทำเนียบผู้บริหาร
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 
 โครงสร้างการบริหาร
 กลุ่มบริหารวิชาการ
 กลุ่มบริหารงบประมาณฯ
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 ฝ่ายปฏิบัติการสอน
 
 ข้อมูลนักเรียน
 แผนผังโรงเรียน
 แผนที่การเดินทาง
 


ข่าวประชาสัมพันธ์
   
  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ต้อนรับเปิดเทอม 2/2563 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563...
   
 
   
 
     
 
     
  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหาร และครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ยินดีต้อนรับ นางปณิดา โมเชร์ ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา ย้ายมาในตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ...
     
  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 เพื่อรับทราบผลการเรียน พฤติกรรมของนักเรียน กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับผู้ปกครอง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี
     
     
     
 


โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 
Hatyaiwittayalai 2 school 

สถานที่ตั้ง : 80  เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0 7455 3107 Fax. 0 7455 3105  E-mail : yorwor2school@gmail.com