ประวัติโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ทำเนียบผู้บริหาร
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 
 โครงสร้างการบริหาร
 กลุ่มบริหารวิชาการ
 กลุ่มบริหารงบประมาณฯ
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 ฝ่ายปฏิบัติการสอน
 
 ข้อมูลนักเรียน
 แผนผังโรงเรียน
 แผนที่การเดินทาง
 


     
   
 
     
  วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ต้อนรับเปิดเทอม ๒/๒๕๖๓ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
     
  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง กลยุทธ์ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นครูเป็นศูนย์กลางเป็นแผนการ
จัดการเรียนรู้เน้นเชิงรุก แบบรวมพลังบนฐานสมรรถนะผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)”...
     
  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด โดยคุณอภิศักดิ์ เทพผดุงพร มอบทุนพัฒนาการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเครือข่าย...
     
  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมต้อนรับครูจำนวน 4 ท่าน ในโอกาสที่ย้ายปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒...
     
  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหาร และครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ยินดีต้อนรับ นางปณิดา โมเชร์ ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา ย้ายมาในตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ...
     
     
หน้า 1 / 2 3โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 
Hatyaiwittayalai 2 school 

สถานที่ตั้ง : 80  เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0 7455 3107 Fax. 0 7455 3105  E-mail : yorwor2school@gmail.com


s