ประวัติโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ทำเนียบผู้บริหาร
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 
 โครงสร้างการบริหาร
 กลุ่มบริหารวิชาการ
 กลุ่มบริหารงบประมาณฯ
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 ฝ่ายปฏิบัติการสอน
 
 ข้อมูลนักเรียน
 แผนผังโรงเรียน
 แผนที่การเดินทาง
 


     
     
  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 เพื่อรับทราบผลการเรียน พฤติกรรมของนักเรียน กิจกรรมต่าง ๆ
     
  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 คณะครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ...
     
  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า ผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ยินดีต้อนรับ นางสาวมณีทิพ อ่อนเกตุพล และนายฮาดี บินดู่เหล็ม ในโอกาส...
     
  วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ประธานกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู ผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นเกียรติ ต้อนรับและแสดงความยินดี นายสมโชค สิงห์เกลี้ยง...
     
  กิจกรรม "พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" เมื่อ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ ...
     
หน้า 1 / 2 3โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 
Hatyaiwittayalai 2 school 

สถานที่ตั้ง : 80  เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0 7455 3107 Fax. 0 7455 3105  E-mail : yorwor2school@gmail.com


s