ประวัติโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เป้าประสงค์
 กลยุทธ์ระดับองค์กร
 มาตรฐานการประกันคุณภาพ ฯ
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ทำเนียบผู้บริหาร
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 
 กลุ่มบริหารวิชาการ
 กลุ่มบริหารงบประมาณฯ
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 ฝ่ายปฏิบัติการสอน
 
 ข้อมูลนักเรียน
 แผนผังโรงเรียน
 แผนที่การเดินทาง
 
 ตารางเรียน 1/2564
 ตารางห้องเรียน 1/2564
 
 ผลงานครู
 
 
 ระบบอินเตอร์เน็ต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสารกิจกรรม
  • ภาพความสำเร็จ
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวปฏิบัติของครูบุคลากรและนักเรียน ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) (ฉบับที่ ๒)
- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ (นักเรียน)
- ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติของครู บุคลากรและนักเรียน ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
- ประกาศ เรื่อง มาตรการเผชิญเหตุการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
     
     
 
   
 
   
 
   
 
   
    อ่านเพิ่มเติม
     
     
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
   
กลุ่มบริหารงบประมาณ ขอแจ้งขั้นตอนเปรียบเทียบ
แนวทางการคืนเงินค่าเทอม กับ เรื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท
- ถาม-ตอบ เรื่องแนวปฏิบัติการคืนเงินบำรุงการศึกษ
 
ประกาศ !!! ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว
ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2564
แบบแจ้งยอดการชำระเงินและแนวการปฏิบัติการชำระเงิน
1/2564 2/2563 1/2563
 งานหลักสูตร 
 - เอกสารหลักสูตรต้านทุจริต

 -
เอกสารระบบการเรียนรู้
 - เอกสาร SAR ครูผู้สอน

 - กรอบและประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 - ชั่วโมงสนับสนุนการเรียนการสอน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2563โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 
Hatyaiwittayalai 2 school 

สถานที่ตั้ง : 80  เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0 7455 3107 Fax. 0 7455 3105  E-mail : yorwor2school@gmail.com