Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ประวัติโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ทำเนียบผู้บริหาร
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 
 โครงสร้างการบริหาร
 กลุ่มบริหารวิชาการ
 กลุ่มบริหารงบประมาณฯ
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 ฝ่ายปฏิบัติการสอน
 
 ข้อมูลนักเรียน
 แผนผังโรงเรียน
 แผนที่การเดินทาง
 
 ตารางเรียน 1/2563
 ตารางห้องเรียน 1/2563
- ระบบสืบค้นคำสั่ง
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรมภายใน
  • ข่าวสอบราคาจ้าง
ประชาสัมพันธ์ ...
      ไปยังผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ...

  >> คลิกรับชม VDO
- แผนผังโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ และจุดพักคอยในวันสอบ ของระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563
- ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
- ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
- ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563
- วีดีโอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
- ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 
ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทความสามารถพิเศษ
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท โควต้า ประจำปีการศึกษา 2563
 - ขั้นตอนการซื้อและตัวอย่างการกรอกใบสั่งซื้ออุปกรณ์การเรียน 
 - Download ใบสั่งซื้ออุปกรณ์การเรียน
 - รายการเอกสารประกอบการเรียนแต่ละระดับชั้น 
 - ขนาด SIZE เสื้อโปโลสี เสื้อพละ และกางเกงวอร์ม
- ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒
- ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID)
     
   
 
   
 
   
 
   
   
 
- เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563
- เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการ จัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีคัดเลือก
- เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องเสียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ เรื่อง ประมูลร้านค้ามินิมาร์ท เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าให้กับนักเรียน คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒...

     
 
 
     
 
 
พัฒนาโดย
นางสาวปุญญาพร ภาระบุญ

     
 
 
พัฒนาโดย
นายณัฐสิทธิ์ เหล่าสุวรรณ
   
 
 - เอกสารหลักสูตรต้านทุจริต
 -
เอกสารระบบการเรียนรู้
 - เอกสาร SAR ครูผู้สอน
 งานทะเบียน วัดผล ฯ
 - ระเบียบและแนวปฏิบัติการ
วัดผลและประเมินผล
 
งานประกันคุณภาพ
 - SAR ปีการศึกษา 2556 
 - SAR ปีการศึกษา 2557
 
 - SAR ปีการศึกษา 2558
 -
SAR ปีการศึกษา 2559
 - SAR ปีการศึกษา 2560

 - เกณฑ์ความคาดหวัง 2561-2562
 - มาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

 
รวมลิงค์ภายใน
 
 

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 
Hatyaiwittayalai 2 school 

สถานที่ตั้ง : 80  เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0 7455 3107 Fax. 0 7455 3105  E-mail : yorwor2school@gmail.com