ประวัติโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เป้าประสงค์
 กลยุทธ์ระดับองค์กร
 มาตรฐานการประกันคุณภาพ ฯ
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ทำเนียบผู้บริหาร
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 
 กลุ่มบริหารวิชาการ
 กลุ่มบริหารงบประมาณฯ
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 ฝ่ายปฏิบัติการสอน
 
 ข้อมูลนักเรียน
 แผนผังโรงเรียน
 แผนที่การเดินทาง
 
 ตารางเรียน 1/2565
 ตารางห้องเรียน 1/2565
 
 
 ผลงานครู
 
ประกันคุณภาพการศึกษา


<< อ่านรายงาน >><< อ่านรายงาน >>


  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสารกิจกรรม
  • ภาพความสำเร็จ
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
    อ่านเพิ่มเติม
     
     
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
   
ขั้นตอนการสมัครเข้าระบบข้อสอบออนไลน์ PISA
 
 
vdo ประชาสัมพันธ์/ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (ที่มา : งานพยาบาล)

งานหลักสูตร 
 - เอกสารหลักสูตรต้านทุจริต

 -
เอกสารระบบการเรียนรู้
 - ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/65
 - เอกสาร SAR ครูผู้สอน

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 
Hatyaiwittayalai 2 school 

สถานที่ตั้ง : 80  เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0 7455 3107 Fax. 0 7455 3105  E-mail : yorwor2school@gmail.com