Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ประวัติโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ทำเนียบผู้บริหาร
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 
 โครงสร้างการบริหาร
 กลุ่มบริหารวิชาการ
 กลุ่มบริหารงบประมาณฯ
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 ฝ่ายปฏิบัติการสอน
 
 ข้อมูลนักเรียน
 แผนผังโรงเรียน
 แผนที่การเดินทาง
 
 ตารางเรียน 1/2561
 ตารางห้องเรียน 1/2561
  • ข่าวรับสมัครงาน
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรมภายใน
  • ข่าวสอบราคาจ้าง

 
3 พ.ค.2561
ม.2 และ ม.5
เวลา 08.30 น. ประชุมชี้แจง บริเวรใต้อาคารเรียน 2 กิจตระการ
เวลา 09.00 น. ซื้อคูปอง บริเวณ อาคารอเนกประสงค์
และนำคูปองไปแลกได้ที่ชั้นที่ 1 และ 2
ของอาคารเรียน 1 เจิดตรีจักร
4 พ.ค.2561
ม.3 และ ม.6
เวลา 08.30 น. ประชุมชี้แจง บริเวรใต้อาคารเรียน 2 กิจตระการ
เวลา 09.00 น. ซื้อคูปอง บริเวณ อาคารอเนกประสงค์
และนำคูปองไปแลกได้ที่ชั้นที่ 1 และ 2
ของอาคารเรียน 1 เจิดตรีจักร
5 พ.ค.2561
ม.1 และ ม.4
เวลา 08.00 น. ประชุมชี้แจง ณ หอประชุมภัคพิพิธ
    เวลา 09.00 น. ซื้อคูปอง บริเวณ อาคารอเนกประสงค์
และนำคูปองไปแลกได้ที่ชั้นที่ 1 และ 2
ของอาคารเรียน 1 เจิดตรีจักร
     
   
 
     
  คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูที่ได้รับรางวัล การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
1. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้
2. รางวัล
เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกมส์สร้างสรรค์     
3. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา    
   
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(โครงการ จ้างตัดชุดวงโยธวาฑิต ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง)
- เรื่อง ด้วยโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างและต่อเติมโรงอาหาร
- เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกงาน แบบ ๒๐๔/๒๗ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 
 
     
 
 
     
  ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการเป็นบุคคลแห่งการเียนรู้
 
   
   

 งานประกันคุณภาพ
 - SAR ปีการศึกษา 2556 
 - SAR ปีการศึกษา 2557
 
 - SAR ปีการศึกษา 2558
 -
SAR ปีการศึกษา 2559

 - เกณฑ์ความคาดหวัง 2560
 - มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
รวมลิงค์ภายใน
 
 
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 
Hatyaiwittayalai 2 school 

สถานที่ตั้ง : 80  เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0 7455 3107 Fax. 0 7455 3105  E-mail : yorwor2school@gmail.com