ประวัติโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ทำเนียบผู้บริหาร
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 
 โครงสร้างการบริหาร
 กลุ่มบริหารวิชาการ
 กลุ่มบริหารงบประมาณฯ
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 ฝ่ายปฏิบัติการสอน
 
 ข้อมูลนักเรียน
 แผนผังโรงเรียน
 แผนที่การเดินทาง
 
 ตารางเรียน 1/2563
 ตารางห้องเรียน 1/2563
- ระบบสืบค้นคำสั่ง
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรมภายใน
  • ข่าวสอบราคาจ้าง
  • ข่าวรับสมัครงาน
   
ประชาสัมพันธ์ ...
      ไปยังผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ...
>> คลิกรับชม VDO

 
 - ประกาศ เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เต็มรูปแบบทั่วประเทศ
 
 
     
   
 
   
 
   
 
   
   

     
 
 
     
 
 
พัฒนาโดย
นางสาวปุญญาพร ภาระบุญ

     
 
 
พัฒนาโดย
นายณัฐสิทธิ์ เหล่าสุวรรณ
   
 

 - เอกสารหลักสูตรต้านทุจริต
 -
เอกสารระบบการเรียนรู้
 - เอกสาร SAR ครูผู้สอน
 งานทะเบียน วัดผล ฯ
 - ระเบียบและแนวปฏิบัติการ
วัดผลและประเมินผล
 
งานประกันคุณภาพ
 - SAR ปีการศึกษา 2558 
 -
SAR ปีการศึกษา 2559
 - SAR ปีการศึกษา 2560
 -
SAR ปีการศึกษา 2561
 -
SAR ปีการศึกษา 2562
 -
มาตรฐานการศึกษา 2562


 
รวมลิงค์ภายใน
 
 

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 
Hatyaiwittayalai 2 school 

สถานที่ตั้ง : 80  เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0 7455 3107 Fax. 0 7455 3105  E-mail : yorwor2school@gmail.com