Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ประวัติโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ทำเนียบผู้บริหาร
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 
 โครงสร้างการบริหาร
 กลุ่มบริหารวิชาการ
 กลุ่มบริหารงบประมาณฯ
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 ฝ่ายปฏิบัติการสอน
 
 ข้อมูลนักเรียน
 แผนผังโรงเรียน
 แผนที่การเดินทาง
 
 ตารางเรียน 1/2562
 ตารางห้องเรียน 1/2562
- ระบบสืบค้นคำสั่ง




  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรมภายใน
     
   
 
     
  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ขอแสดงความยินดี กับครูเยาวมาศ ดินลานสกูล และครูชาลี คงเคว็จ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย...
   
  กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมกับ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ เปิดสนามกีฬา ให้คนไทยได้ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพจิตใจแจ่มใสสุขภาพกายแข็งแรง
   
   

     
 
 
     
 
 
พัฒนาโดย
นางสาวปุญญาพร ภาระบุญ

     
 
 
พัฒนาโดย
นายณัฐสิทธิ์ เหล่าสุวรรณ
   
 
 - เอกสารหลักสูตรต้านทุจริต
 - เอกสารระบบการเรียนรู้
 งานทะเบียน วัดผล ฯ
 - ระเบียบและแนวปฏิบัติการ
วัดผลและประเมินผล
 
งานประกันคุณภาพ
 - SAR ปีการศึกษา 2556 
 - SAR ปีการศึกษา 2557
 
 - SAR ปีการศึกษา 2558
 -
SAR ปีการศึกษา 2559
 - SAR ปีการศึกษา 2560

 - เกณฑ์ความคาดหวัง 2561-2562
 - มาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

 
รวมลิงค์ภายใน
 
 

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 
Hatyaiwittayalai 2 school 

สถานที่ตั้ง : 80  เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0 7455 3107 Fax. 0 7455 3105  E-mail : yorwor2school@gmail.com