ประวัติโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ทำเนียบผู้บริหาร
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 
 โครงสร้างการบริหาร
 กลุ่มบริหารวิชาการ
 กลุ่มบริหารงบประมาณฯ
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 ฝ่ายปฏิบัติการสอน
 
 ข้อมูลนักเรียน
 แผนผังโรงเรียน
 แผนที่การเดินทาง
 
 ตารางเรียน 2/2563
 ตารางห้องเรียน 2/2563
 
 ผลงานครู
 
 ระบบอินเตอร์เน็ต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ภาพความสำเร็จ
  • ข่าวสอบราคาจ้าง
- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวปฏิบัติของครูบุคลากรและนักเรียน ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) (ฉบับที่ ๒)
- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ (นักเรียน)
- ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติของครู บุคลากรและนักเรียน ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
- ประกาศ เรื่อง มาตรการเผชิญเหตุการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
- ประกาศ เรื่อง ชี้แจงรายละเอียดข้อมูลของครูที่เดินทางไปยังจังหวัดสมุทรสาคร...
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
    อ่านเพิ่มเติม
     
     
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
   
 
คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
 


 

 - เอกสารหลักสูตรต้านทุจริต
 -
เอกสารระบบการเรียนรู้
 - เอกสาร SAR ครูผู้สอน
 งานทะเบียน วัดผล ฯ
 - ระเบียบและแนวปฏิบัติการ
วัดผลและประเมินผล
 
งานประกันคุณภาพ
 - SAR ปีการศึกษา 2558 
 -
SAR ปีการศึกษา 2559
 - SAR ปีการศึกษา 2560
 -
SAR ปีการศึกษา 2561
 -
SAR ปีการศึกษา 2562
 -
มาตรฐานการศึกษา 2562


 

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 
Hatyaiwittayalai 2 school 

สถานที่ตั้ง : 80  เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0 7455 3107 Fax. 0 7455 3105  E-mail : yorwor2school@gmail.com