ประวัติโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เป้าประสงค์
 กลยุทธ์ระดับองค์กร
 มาตรฐานการประกันคุณภาพ ฯ
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ทำเนียบผู้บริหาร
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 
 กลุ่มบริหารวิชาการ
 กลุ่มบริหารงบประมาณฯ
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 ฝ่ายปฏิบัติการสอน
 
 ข้อมูลนักเรียน
 แผนผังโรงเรียน
 แผนที่การเดินทาง
 
 ตารางเรียน 2/2564
 ตารางห้องเรียน 2/2564
 
 ผลงานครู
 
 
 
 ระบบอินเตอร์เน็ต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสารกิจกรรม
  • ภาพความสำเร็จ
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวปฏิบัติของครูบุคลากรและนักเรียน ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) (ฉบับที่ ๒)
- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ (นักเรียน)
- ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติของครู บุคลากรและนักเรียน ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
- ประกาศ เรื่อง มาตรการเผชิญเหตุการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
     
     
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
    อ่านเพิ่มเติม
     
     
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
   
 
ประกาศ !!! เปิดระบบพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินฯแล้ว
ก่อนดำเนินการจ่ายกรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวนักเรียนให้ถูกต้อง
ตรงกับชื่อของนักเรียน
 


งานหลักสูตร 
 - เอกสารหลักสูตรต้านทุจริต

 -
เอกสารระบบการเรียนรู้
 - เอกสาร SAR ครูผู้สอน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2563โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 
Hatyaiwittayalai 2 school 

สถานที่ตั้ง : 80  เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0 7455 3107 Fax. 0 7455 3105  E-mail : yorwor2school@gmail.com


s