ประวัติโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เป้าประสงค์
 กลยุทธ์ระดับองค์กร
 มาตรฐานการประกันคุณภาพ ฯ
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ทำเนียบผู้บริหาร
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 
 กลุ่มบริหารวิชาการ
 กลุ่มบริหารงบประมาณฯ
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 ฝ่ายปฏิบัติการสอน
 
 ข้อมูลนักเรียน
 แผนผังโรงเรียน
 แผนที่การเดินทาง
 


รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒
         
   
รายงาน SAR 2564
<< อ่านรายละเอียด >>
  รายงาน SAR 2563
<<
อ่านรายละเอียด>>
  รายงาน SAR 2562
<<
อ่านรายละเอียด>>
         
   
รายงาน SAR 2561
<<
อ่านรายละเอียด>>
 
รายงาน SAR 2560
<<
อ่านรายละเอียด>>
  รายงาน SAR 2559
<<
อ่านรายละเอียด>>

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 
Hatyaiwittayalai 2 school 

สถานที่ตั้ง : 80  เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0 7455 3107 Fax. 0 7455 3105  E-mail : yorwor2school@gmail.com