โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ประวัติโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ทำเนียบผู้บริหาร
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 
 โครงสร้างการบริหาร
 กลุ่มบริหารวิชาการ
 กลุ่มบริหารงบประมาณฯ
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 ฝ่ายปฏิบัติการสอน
 
 ข้อมูลนักเรียน
 แผนผังโรงเรียน
 แผนที่การเดินทาง
 


ผลงานครู
         
ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
รหัสวิชา ว 30122 สารและสมบัติของสาร
เรื่องธาตุและสารประกอบสำหรับนักเรียน
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
  ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพ
ด้วยเทคนิคการสอนแบบ STAD (student
Teams Achievement Divisions)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓...
 
         
เรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้เรื่องระบบย่อยอาหารและ
การสลายสารอาหารระดับเซลล์
วิชา ชีววิทยา 1 รหัส ว 30241
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒
  ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ โดยการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ STAD ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา
ว 30201 ฟิสิกส์ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 4 ...
พัฒนาโดย
นางสาวศศิธร ไซยโฆษ
   
พัฒนาโดย
นางมนชยา ขำอ่อน
         
  เรื่องรายงานการใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชาเคมีเบื้องต้น 1
เรื่อง กรด-เบส โดยการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้
สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
 
พัฒนาโดย
นายธงชัย ศักดิ์สุวรรณ
พัฒนาโดย
นางพัชรี เจริญสุข
         
ชื่อผลงาน ชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ทรัพยากรและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นรายวิชาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ (ว 21201)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ชื่อผลงาน โครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีนิสัย
รักการอ่านของนักเรียน
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒...
 
พัฒนาโดย
นางโสภา ไชยรัตน์
   
พัฒนาโดย
นางณิชกานต์ สุสานนท์
         
หน้า 1 / 2

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 
Hatyaiwittayalai 2 school 

สถานที่ตั้ง : 80  เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0 7455 3107 Fax. 0 7455 3105  E-mail : yorwor2school@gmail.com