ประวัติโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เป้าประสงค์
 กลยุทธ์ระดับองค์กร
 มาตรฐานการประกันคุณภาพ ฯ
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ทำเนียบผู้บริหาร
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 
 กลุ่มบริหารวิชาการ
 กลุ่มบริหารงบประมาณฯ
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 ฝ่ายปฏิบัติการสอน
 
 ข้อมูลนักเรียน
 แผนผังโรงเรียน
 แผนที่การเดินทาง
 


ผลงานครู
 
 
         
รายงานการใช้บทเรียนออนไลน์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เริ่มต้นกับการสร้างเว็บเพจ วิชาการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML รหัสวิชา ง30202 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒  
พัฒนาโดย
นายณัฐสิทธิ์ เหล่าสุวรรณ
 
พัฒนาโดย
นางสาวนิศากร ทองสังข์

         
  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
พัฒนาโดย
นางเสงี่ยม บุบผะโก
 
พัฒนาโดย
นางพุ่มพร  ส่งสุข
         
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ค33201 เรื่อง อนุพันธ์   ชื่่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสรต์ รหัสวิชา  ว 21102 เรือง กระบวนการดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พัฒนาโดย
นางสาวอมรรัตน์ รัตนบุญโชติ
 
พัฒนาโดย
นางปราณี พีระประสมพงศ์
         
ชื่่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะวิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ โดยการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ STAD ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา
ว 30201 ฟิสิกส์ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 4 ...
  ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
รหัสวิชา ว 30122 สารและสมบัติของสาร
เรื่องธาตุและสารประกอบสำหรับนักเรียน
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
พัฒนาโดย
นางมนชยา ขำอ่อน
 
พัฒนาโดย
นางสาวกาญจนา แสงอรุณ
         
หน้า 1 / 2

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 
Hatyaiwittayalai 2 school 

สถานที่ตั้ง : 80  เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0 7455 3107 Fax. 0 7455 3105  E-mail : yorwor2school@gmail.com