ประวัติโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เป้าประสงค์
 กลยุทธ์ระดับองค์กร
 มาตรฐานการประกันคุณภาพ ฯ
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ทำเนียบผู้บริหาร
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 
 กลุ่มบริหารวิชาการ
 กลุ่มบริหารงบประมาณฯ
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 ฝ่ายปฏิบัติการสอน
 
 ข้อมูลนักเรียน
 แผนผังโรงเรียน
 แผนที่การเดินทาง
 

ข้อมูลนักเรียน
 
ระดับชั้น
เพศ
รวม
จำนวน ห้องเรียน
ชาย
หญิง
ม.1
297
304
601
14
ม.2
297
296
593
14
ม.3
272
296
568
14
รวม ม.ต้น
866
896
1762
42
ม.4
162
288
450
10
ม.5
154
243
397
10
ม.6
156
243
399
10
รวม ม.ปลาย
472
774
1246
30
รวม
1338
1670
3008
72
 
 
จำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น แยกตามเพศ
 
ที่มา : งานสารสนเทศ
21 ก.ย. 2563


โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 
Hatyaiwittayalai 2 school 

สถานที่ตั้ง : 80  เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0 7455 3107 Fax. 0 7455 3105  E-mail : yorwor2school@gmail.com