ประวัติโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ทำเนียบผู้บริหาร
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 
 โครงสร้างการบริหาร
 กลุ่มบริหารวิชาการ
 กลุ่มบริหารงบประมาณฯ
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 ฝ่ายปฏิบัติการสอน
 
 ข้อมูลนักเรียน
 แผนผังโรงเรียน
 แผนที่การเดินทาง
 วิสัยทัศน์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล
บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารระบบคุณภาพ
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล รักความเป็นไทย พอเพียง
3. พัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานสากล
4. พัฒนาการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
5. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี (e-school)
6. พัฒนาอาคาร บรรยากาศ สภาพแวดล้อม ฯ
7. พัฒนาครูและบุคลากร
8. พัฒนาระบบประกัน
9. พัฒนาภาคีเครือข่าย
 
กลยุทธ์องค์กร


กลยุทธ์ที่ 1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ เพื่อรองรับคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมระบบบริหารทันสมัย มีมาตรฐาน/คุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมพัฒนาอาคาร สะอาดเพียงพอ ปลอดภัยฯ
กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 
Hatyaiwittayalai 2 school 

สถานที่ตั้ง : 80  เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0 7455 3107 Fax. 0 7455 3105  E-mail : yorwor2school@gmail.com