Responsive image

หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
Responsive image

   1. นายวิลาพ อุทัยรัตน์
       ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
       ระยะเวลา 2539 - 2541
   2. นางบุปฝา มณีพรหม
       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
       ระยะเวลา 2542 - 2547

   3. นางสาวผ่องศรี เรืองดิษฐ์
       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
       ระยะเวลา 2547 - 2548
   4. นางพิมพ์มาส รังสรรค์สฤษดิ์
       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
       ระยะเวลา 2549 - 2554

   5. นายก่อศักดิ์ ศรีน้อย
       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
       ระยะเวลา 2554 - 2558
   6. นางถนอมทรัพย์ นูนน้อย
       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
       ระยะเวลา 2558 - 2561

   7. ว่าที่ร้อยตรีโกศล สุวรรณมณี
       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
       ระยะเวลา 2561 - 2563
   8. นายสมโชค สิ่งห์เกลี้ยง
       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
       ระยะเวลา 2563 - ปัจจุบัน

Responsive image