Responsive image
.col-sm-2

หน้าแรก > คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Responsive image

1. นางฉัตรแก้ว คชเสนี ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ นาคหลง ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
3. นางจงจิตร์ พรหมจรรย์ ผุ้แทนครู กรรมการ
4. นายสมชิต หนูอุไร ผู้แทนองค์กรชุมชนกรรมการ
5. นายภาคย์ภูมิ ผดุ้งกูล ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรรมการ
6. นางสาวแขลัดดา สุขไกร ผู้แทนศิษย์เก่ากรรมการ
7. พระครูสุนทรสุตาภรณ์ ผู้เทนองค์กรศาสนา กรรมการ
8. นายเกษม เบ็ญโต๊ะหมีน ผู้แทนองค์กรศาสนากรรมการ
9. นายสัมภาษณ์ แก้วอาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10. นายสมชาย เลียบทวี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11. นายจำนง เสนาจิตต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12. นายกิตติวิช ช่องดารากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13. นายอัศวเดช ทองเกต ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14. นายวีระพันธ์ หนูหลง ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15. นายสมโชค สิงห์เกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
Responsive image
.col-sm-2
Responsive image