Responsive image

หน้าแรก > ประวัติโรงเรียน
Responsive image
      โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ในอดีตเป็นที่สาธารณประโยชน์ มีเนื้อที่ 64 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวา ใช้เป็นสถานที่ทำนาปรัง เลี้ยงโค - กระบือ ของราษฎร หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่ ประมาณ 12 กม. ตามเส้นทางหาดใหญ่ - สะเดา ถนน กาญจนวนิช

      - ปีการศึกษา 2523 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ได้รับมอบที่ดินสาธารณประโยชน์จำนวนหนึ่่งแปลงเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ เกษตรกรรมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และปีการศึกษา 2533 นายวิรัช บุญนำ ได้รับนโยบายจากกรมสามัญศึกษา ประกาศตั้ง สาขาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

      - ปีการศึกษา 2539 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง สาขาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เป็น "โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒"โดยมีนายวิลาพ อุทัยรัตน์ อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนปาดังศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ขณะนั้นมีนักเรียนจำนวน 997 คน ครูจำนวน 33 คน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ได้รับความนิยมจากท่านผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนจำนวนนักเรียน เพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับ และในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2541 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นางบุปผา มณีพรหม ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ในช่วงปี พ.ศ.2541 เป็นช่วงที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วในทุกด้านทั้งด้านอาคารสถานที่และคุณภาพของนักเรียน โรงเรียนได้รับความไว้วางใจผู้ปกครองในด้านการดูแลนักเรียนอย่างเป็นระบบ และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน ที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้เป็นจำนวนมาก จึงได้เปิดขยายแผนการจัดชั้นเรียนเป็น 15-15-15-6-6-6 มีจำนวนนักเรียนเพิ่มเป็น 3,039 คน

      - ปีการศึกษา 2547 ภาคเรียนที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งตั้ง นางสาว ผ่องศรี เรืองดิษฐ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และได้เปิดห้องเรียนพิเศษ โปรแกรม SMP

      - ปีการศึกษา 2549 ภาคเรียนที่ 2 สำนักเรียนคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้ง นางพิมพ์มาศ รังสรรค์สฤษดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในปีเดียวกันโรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพภายนอกสถาน ศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่สอง ปีการศึกษา 2550 ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจาย อำนาจ หลังจากนั้นในปีการศึกษา 2551 โรงเรียนได้เปิดขยายแผนการเรียนเป็น 15-15-15-8-8-8 เปิดห้องเรียนพิเศษโปรแกรม Cyber Classroom ปีการศึกษา 2552 ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่นระดับประเทศ จาก สพฐ.ร่วมกับธนาคารออมสิน และได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องในการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2553 ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School) จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล และในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่สาม และมีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 3,272 คน

      - ปัจจุบันโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ มี นายสมโชค สิงห์เกลี้ยง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ตรีจักร
สีประจำโรงเรียน แดง - ฟ้า
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นอินทนิน
คติพจน์ สุวิชาโน ภวํโหติ = ผู้รู้คือผู้เจริญ
ปรัชญา ความรู้เลิศ กีฬานำ คุณธรรมเยี่ยม
ผู้บริหารโรงเรียน นายสมโชค สิงห์เกลี้ยง
จำนวนนักเรียน 3,008 คน ( 25 พ.ย. 65)
จำนวนห้องเรียน 72 ห้อง
ครู-อาจารย์ 141 คน ( 25 พ.ย. 65)
Responsive image
Responsive image