Responsive image
.col-sm-2

Responsive image
.col-sm-1
     โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ได้รับรางวัล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ได้รับรางวัล “เหรียญทองระดับประเทศ” จากผลการคัดสรรหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2565 ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา“ระบบนิเทศติดตามและการบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์” (Yorwor2.Online Learning Management System) จากผลการคัดสรรหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2565 ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา “ระบบนิเทศติดตามและการบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์”(Yorwor2.Online Learning Management System)


post : sitah-05-10-65
.col-sm-1
.col-sm-2
Responsive image