Responsive image

Responsive image
      โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฐาณิชญาณ์ รักษาแก้ว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับพระราชทานโล่รางวัล ชมเชยอันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดบรรยายธรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร
      ครูผู้ฝึกซ้อม : นางจันทนา บัณฑิตย์นพรัตน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาฯ

post : sitah-23-04-66
Responsive image