Responsive image

หน้าแรก > บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Responsive image

   นางสาวปราณี ก่อเกื้อ
   ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ
   นางสาวอุบลพรรณ สุวรรณเกล้า
   ตำแหน่ง ครู
   นางอุมา บุญเรือง
   ตำแหน่ง ครู
   นางจันทร์เพ็ญ เหมือนยอด
    ตำแหน่ง ครู
   นายประดิษฐ์ แก้วงาม
    ตำแหน่ง ครู
   นางสาวขนิษฐา แก้วสุข
    ตำแหน่ง ครู
   นางสาวอมรรัตน์ รัตนบุญโชติ
    ตำแหน่ง ครู
   นางรัตนา ชนะศรี
    ตำแหน่ง ครู
   นางสาวศิรินทิพย์ บุญน้อย
    ตำแหน่ง ครู
   นางลฎาภา ธรรมโชโต
    ตำแหน่ง ครู
   นางน้ำอ้อย จันทร์ขาว
    ตำแหน่ง ครู
   นางสาวเอื้อมพร เชนพูล
    ตำแหน่ง ครู
   นางสาวชนัญญา สติกรกุล
    ตำแหน่ง ครู
   นายเด็จ ศรีทอง
    ตำแหน่ง ครู
   นางสาวซัมซี่ย๊ะ เหลหมิง
    ตำแหน่ง ครู
   นายเลขวิทย์ ชาติวัฒนธาดา
    ตำแหน่ง ครู
   นายฉัตรชัย หนูเพชร
    ตำแหน่ง ครู
   นายธนัช ประดับศรี
    ตำแหน่ง ครู
   นางสาววันวิสาข์ จันทร์แจ่ม
    ตำแหน่ง ครู
Responsive image