Responsive image

หน้าแรก > บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Responsive image

   นายนิกร แสงช่วง
   ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ
   นางเยาวมาศ ดินลานสกูล
   ตำแหน่ง ครู
   นายสุธรรม แก้วยอดทอง
   ตำแหน่ง ครู
   นางเสงี่ยม บุบผะโก
    ตำแหน่ง ครู
   นางจริยา ยี่สุ่นแก้ว
    ตำแหน่ง ครู
   นางหยก พ้นภัย
    ตำแหน่ง ครู
   นางโสภา เพชรสวัสดิ์
    ตำแหน่ง ครู
   นางกัลยา บุญส่ง
    ตำแหน่ง ครู
   นางชนากานต์ ราชพิทักษ์
    ตำแหน่ง ครู
   นางนทิตา ชนะไพริน
    ตำแหน่ง ครู
   นางสาวอนรรฆมณี พรมเพชร
    ตำแหน่ง ครู
   ว่าที่ ร.ต.หญิง จิราวรรณ หนูฤทธิ์
    ตำแหน่ง ครู
   นางสาวอัสมา หมัดศิริ
    ตำแหน่ง ครู
   นางสาวสายพร พรหมเอียด
    ตำแหน่ง ครู
Responsive image