Responsive image
.col-sm-2

หน้าแรก > วิสัยทัศน์ พันธกิจ
Responsive image
วิสัยทัศน์
      โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย ด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมมาภิบาลและมาตรฐานสากลโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล มีความสามารถที่หลากหลาย มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียงและมีทักษะชีวิต
  3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล เพื่อสนองความแตกต่าง และความต้องการระหว่างบุคคลทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ เพื่อการมีงานทำ
  4. พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และใช้แนวทางห้องเรียนคุณภาพในการขับเคลื่อน มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย สะท้อนคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริง
  5. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการให้เป็น e-school
  6. พัฒนาอาคาร สถานที่ บรรยากาศ สภาพแวดล้อม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและห้องสืบค้นให้เอื้อและส่งเสริมต่อการเรียนรู้ และเป็นโรงเรียนของชุมชน
  7. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เสริมทักษะและศักยภาพเป็นครูมืออาชีพ
  8. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งและยั่งยืน
  9. พัฒนาภาคีเครือข่าย และสร้างความร่วมมือในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศชาติและนานาชาติทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
Responsive image
.col-sm-2
Responsive image