Responsive image
.col-sm-2

หน้าแรก > กลยุทธ์ระดับองค์กร
Responsive image
ด้านผู้เรียน
  1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานระดับสากล
  2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
ด้านครูและบุคลากร
  1. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นครูมืออาชีพ
ด้านบริหารจัดการ
  1. ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (Scholl based)
  2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาคารสถานที่ให้เพียงพอ สะอาดปลอดภัย
  3. เป็นแห่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียนและชุมชนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางการศึกษา
Responsive image
.col-sm-2
Responsive image