Responsive image
.col-sm-2

Responsive image
.col-sm-1
     โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาได้รับรางวัลจากการแข่งขัน “กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกภาค 4 “นครศรีธรรมราชเกมส์” เมื่อวันที่ 24–29 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ระดับประเทศ “นครสวรรค์เกมส์” โดยมีว่าที่ ร.ต.สมนึก อร่ามเรือง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นผู้ฝึกซ้อมนักกีฬาเปตอง และเป็นผู้ดูแลกำกับอำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาว่ายน้ำ กีฬาแฮนด์บอลชายหาดหญิง และกีฬาวูสบอลชาย
สรุปผลการแข่งขัน
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเปตองประเภทชายคู่
  : นายพุทธพล เปรมสุริยา และ นายกฤษฎิศักดิ์ ชะโรวรรณะ
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเปตองประเภทบุคคลหญิงเดียว
  : นางสาวชนัญชิตา นวลนิล
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเปตองประเภทคู่ผสม
  : นายภานุพงศ์ อภัยภักดี และ นางสาววรัมพร สุกใส
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเปตองประเภททีมหญิง
  : นางสาวรุจิรา ด้วงสา และ ดวงกมล ยะถาวร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาแฮนด์บอลชายหาดประเภททีมหญิง
  : นางสาวพิชญา ขุนทอง

post : sitah-01-12-65
.col-sm-1
.col-sm-2
Responsive image