Responsive image

หน้าแรก > บุคลากร คณะผู้บริหาร
Responsive image

   นายสมโชค สิงห์เกลี้ยง
   ตำแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน
   นางสาวจิตตรัตน์ เสนดํา
   ตำแหน่ง รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารบุคคล
   นางสาวมณีทิพ อ่อนเกตุพล
   ตำแหน่ง รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณฯ
   นายฮาดี บินดู่เหล็ม
   ตำแหน่ง รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
   นายสิทธิชัย ทองมาก
   ตำแหน่ง รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
Responsive image