Responsive image

หน้าแรก > บุคลากร กลุ่มงานเจ้าหน้าที่และพนักงาน
Responsive image   นางสาวพรพิมล รักขุม
   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน
   นางสาวปัทมา รัตนพันธ์
   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน
   นางอรวรรณ รงค์ทอง
   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน
   นางสาวจุฑารัตน์ คชรัตน์
   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน
   นางสาวชลิดา ถาวรจิต
   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน
   นางสาวภัศรา อำไพชัยโช
   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน
   นางสาวกัญญาภัค สุขบูลย์
   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน
   นางสาวพนม หอมกลิ่น
   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พยาบาล
   นายปฐมพงศ์ สุวรรณแท้
   ตำแหน่ง พนักงานบริการ (งาน ICT)
   นายจรัสพงศ์ ทองเพชร
   ตำแหน่ง พนักงานบริการ (งาน ICT)
   นางสาวสุนิศา ชูเลิศ
   ตำแหน่ง พนักงานบริการ (งาน ICT)
   นายธีระยุทธ์ วิเชียรโชติ
   ตำแหน่ง พนักงานบริการ (งานโสตฯ)
   นายปริยากร ตรงจิต
   ตำแหน่ง พนักงานบริการ(งานสำเนาเอกสาร)
   นายบุญเลิศ แก้วคำ
   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
   นายนิภพ แก้วดำรง
   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
   นายศักดิ์ชัย ขุนปริง
   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
   นายสวัสดิ์ หมั่นดี
   ตำแหน่ง พนักงานบริการ
   นายประวิทย์ จินดาสุวรรณ์
   ตำแหน่ง พนักงานบริการ
   นายชาคร ทองชุมนุม
   ตำแหน่ง พนักงานบริการ
   นายสุนันท์ สิริพันธ์
   ตำแหน่ง พนักงานบริการ
   นายธีรพงศ์ นพรัตน์
   ตำแหน่ง พนักงานบริการ
   นายสุชาติ แสงแก้ว
   ตำแหน่ง พนักงานบริการ
   นางจุรีรัตน์ ทองเลิศ
   ตำแหน่ง พนักงานบริการ
   นางอุไร บัวสม
   ตำแหน่ง พนักงานบริการ
   นางนงนุช บุญจันทร์
   ตำแหน่ง พนักงานบริการ
   นางมาลี หนูอุไร
   ตำแหน่ง พนักงานบริการ
Responsive image