Responsive image

หน้าแรก คุณลักษณะอันพึงประสงค์
Responsive image
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์สุจริต
 3. มีวินัย
 4. ใฝ่เรียนรู้
 5. อยู่อย่างพอเพียง
 6. มุ่งมั่นในการทำงาน
 7. รักความเป็นไทย
 8. มีจิตสาธารณะ
ค่านิยมร่วม
 1. ยิ้มไหว้ให้เกียรติกัน
 2. ทำงานเป็นทีม
 3. เป็นแบบอย่างที่ดี
 4. มีความรักเมตตาศิษย์
 5. อยู่อย่างพอเพียง
 6. มีจิตสาธารณะ
อัตลักษณ์

" ยิ้ม ไหว้ ทักทาย "


Responsive image